نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

اخیرا،طراحی های سیستم کنترل فازی به طور وسیعی در آثار مورد بحث قرار گرفته اند [1،3،6،17].ایده ی اساسی کنترل فازی انطباقی ،به صورت زیر است: بر مبنای قضیه ی تخمین جامع [17]، اولین نظریه ای است که یک مدل فازی را برای توصیف رفتار ورودی /خروجی سیستم کنترل میسازد.پس از اینکه یک کنترل کننده بر [...]