نمایش یک نتیجه

8,500 تومان

در گذشته،تراکم قدرت در مرکز چرخ با استفاده از روشی بیان می شدند که بستگی زیادی به تجارب دستی دارند. بنابراین، مقاومت از یک موقعیت تا موقعیت دیگر متغیر می باشد. فناوری سفت کردن محور برای تامین نیازهای مشتری در پرتو وزن و افزایش عملکرد مقاومت مطرح شده است. روش چرخش رو به جلو نیازمند [...]