نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

در سال های اخیر، مدل سنتی، مطلق و رئیس-مرئوس که از سوی متخصصان مدیریت دنبال می شد جای خود را به یک رویکرد دموکراتیک داده است که رهبری، تصمیم گیری، مسئولیت و اعتبار در آن مشترک است. مفاهیم اصلی این رویکرد جدید در گستره رهبری تحول گرا (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass and Avolio, 1993)، [...]