نمایش یک نتیجه

28,500 تومان

اثربخشی حامل های آدنوویروس (AD) در درمان ژنی سرطان به شدت مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های چندی آدنوویروس را نامزد جذابی برای ژن درمانی می سازد از جمله: کارآیی بالای انتقال ژن هم در سلول های تقسیمی و هم غیر تقسیمی، تولید آسان ذخایر آدنوویروس با تیتر بالا، خطر کم جهش زایی الحاقی [...]