نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

محیط لجستیک و زنجیره تامین از طریق رقابت جهانی سلطه جو با فناوری های در حال تغییر سریع و بازار های در حال پیچیده شدن  شناخته می شود که همگی آنها توسعه سیستم های اطلاع رسانی را برای تسهیل مبادله و به روز رسانی تراکنش های داده مربوطه تهییج کرده اند . بطور کلی، تصمیمات [...]