نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

سهم اصلی این مطالعه این است که روش شناسی تصمیم سازی گروهی چند شاخصی مبتنی بر فاصله برای پشتیبانی از تصمیمات اضطراری غیرمتعارف را از طریق ارائه راه حل نسبی برای دو موضوع کلیدی حل شده پیشنهاد نماییم. مدل روش شناسی تصمیم سازی گروهی چند شاخصی مبتنی بر فاصله ما در مقایسه با روش های [...]