نمایش یک نتیجه

18,500 تومان

تغییرات چشمگیر ناشی از پیشرفت های فناورانه در روشی ارایه شده بود که سازمان ها در این روش با مشتریان موجود و آینده تعامل دارند . ظهور فناوری های Web2.0 و محبوبیت فزاینده رسانه اجتماعی شکل مستقیم تر و متقابل ارتباط را پیش بینی می کند که در آنجا کاربران می توانند به راحتی اطلاعات [...]