نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) در اختلالات روانی راهنمای تشخیصی و آماری (انجمن روانپزشکی آمریکا،  APA, 2000) به دو نوع مختلف تقسیم شده است : یک زیر نوع آن که همراه با غالب بودن نقص توجه است (ADHD-I), زیرنوعی دیگر غالب بودن تکانش-بیش فعالی (ADHD-HI), و زیرنوع ترکیبی با هر دو تکانش-بیش فعالی و [...]