نمایش یک نتیجه

22,700 تومان

تکامل روند مقررات زدایی در بازار برق منجر به تقسیم سیستم قدرت یکپارچه به حوزه های جداگانه شده است : تولید ، انتقال و توزیع. مقررات زدایی یک رقابت سالم در بازار توزیع در میان شرکت های توزیع ایجاد کرده است. در این فرایند شرکت های توزیع به استراتژی های شبکه هوشمند نوآورانه برای تحقق [...]