نمایش یک نتیجه

9,500 تومان

تعدادی از مطالعات تلاش کرده اند تا تعیین کننده های شکاف دستمزد متخصص و غیر متخصص باشند. با این حال، بسیاری از تحقیقات موجود بر نقش آزادسازی تجاری و پروسه مهارت محور توجه و تمرکز می کنند. این مقاله ارتباط بین برون سپاری بین المللی و شکاف دستمزد متخصص و غیر متخصص را بررسی می [...]