نمایش یک نتیجه

28,300 تومان

در جامعه تحقیقات استراتژی تجاری، یک فراخوان برای تمرکز دوباره بر تاکید در راستای فعالیت انسانی وجود دارد،یعنی ،متمرکز شدن بیشتر بر روی “ابعاد خرد شیوه تفکر مدیران، عملکرد و تفسیر تصمیمات استراتژیک آنها”.این به صورت چشم انداز استراتژی –به صورت –طرز کار شناخته شده است، در جایی که “فشار محوری در چیزی کاوش میکند [...]