نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

ما در این مقاله به بررسی رابطه بین پذیرش داوطلبانه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و احتمال بحران مالی شرکت های استرالیایی فهرست شده از سال 1999 تا 2003 می پردازیم. ما بطور ویژه بررسی می کنیم که آیا ترکیب هیئت مدیره ، مالکیت بیرونی و مدیر ، دوگانگی مدیر ارشد اجرایی و حضور کمیته ممیزی [...]