نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

یافتن شیوه هایی برای ارتقاء فرآورده های فراوان تجدید پذیر و سطح پایین تر جنگل به مواد و محصولات خام ارزشمند و پیشرفت به سوی یک جهان پایدارتر چالشی برای جامعه چوب و جنگل محسوب می گردد. اصلاح چوب به عنوان یکی از این شیوه های کلیدی شمرده می شود. تیمار حرارتی چوب تجاری ترین [...]