نمایش یک نتیجه

15,500 تومان

استفاده از انرژی خورشیدی به یک موضوع حیاتی تبدیل گردید و انتظار می رود تا عملکرد نیرو گاه های برق حرارتی یکپارچه شده با انرژی دمایی خورشیدی را بهبود بخشد . فناوری جمع کننده خورشیدی تشتکی سهمی وار به عنوان محقق ترین فناوری حرارتی خورشیدی از تولید برق مورد توجه قرار گرفت . این فناوری [...]