نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

سنجش خودکار عملکرد های چهره ممکن است دارای کاربرد های بالقوه برای  واسط های هوشمند انسان – کامپیوتر و در علم رفتاری باشد. برای مثال، عملکرد های چهره استخراج شده را می توان استفاده کرد تا وضعیت احساسی فرد را درک نمود ، مشخص نمود که آیا راننده بسیار خسته بنظر می رسد یا حتی [...]