در حال نمایش یک نتیجه

1,800 تومان

در ساخت عکس نهایی هوشمند، نمایش اطلاعات برای اتاقهای کپسولی، کاربران، نقش های و سایر اطلاعات، یک مساله اساسی می‌باشند. در این جا ما یک شبکه معنایی به عنوان یک معرفی ( نمایش) ارائه می‌دهیم و توانایی آن را به عنوان پایه ای برای کار مداومی نمایش می‌دهیم. مقدمه چندین سال است که محقق در [...]