در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

توالی متیله غالب در تمام حیوانات، دی نوکلئوتید CpG خود مکمل است. در مهره داران، اکثر CpGs ها در ژنوم، در موقعیت 5 روی حلقه سیتوزین، متیله شده قرار دارند. چندین پیامد بیولوژیکی این تغییر یا اصلاح پس سنتتیک، شناخته شده است. یکی از بهترین این پیامدها، جهش زایی مرتبط با متیلاسیون است که سبب [...]