در حال نمایش یک نتیجه

11,000 تومان

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد. در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود: آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، [...]