در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

هدف اصلی این رساله، یافتن تاثیر کیفیت محیط زندگی (بطور عام) و کیفیت محیط مسکونی مجتمع های مسکونی – (بطور خاص) در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین است. از ابتدای تاریخ: مسکن بعنوان سرپناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت جوامع و در روند تکمیلی کارکرد مسکن، [...]