در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است و عارفان همواره آن را سر لوحه طریقت خود قرار داده اند .در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود .موضوع اصلی این پژوهش بررسی کشف و شهود در پنج کتاب اصلی :اللمع ،اسرار توحید،رساله قشیریه، کشف المحجوب و تذکره الاولیاء است. از [...]