در حال نمایش یک نتیجه

5,800 تومان

بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری و عملی ،عوامل موثر و چگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسائل مهمی است که کمتر در مقالات به آن اشاره شده است. هرچند مقالات و منابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیار محدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این [...]