در حال نمایش یک نتیجه

3,100 تومان

از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه در قراردادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت در قراردادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت در قراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد [...]