نمایش یک نتیجه

12,300 تومان

تصور حقیقت حسابداری به گزارشات دقیق و صحیح ، بدون خطا بدون سوگیری و تردید وابسته است.اما ما نمیتوانیم از “حقیقت” به طور کلی صحبت کنیم بلکه باید  به شیوه ای ویژه این کار صورت پذیرد.ما سوال کردیم ” مرتبط ترین سنجش عملکرد چیست؟”، آثار تخصصی نظری و تجربی ،رویکردها و توضیحاتی را یافتند که [...]