در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

موضوع این رساله چگونگی ادراک وجود نزد پارمنیدس و هراکلیتوس است . اهمیت این مسئله از آن جا ناشی می شود که پس از پدید آمدن شکاف معرفت شناسی میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی که در دوره جدید مورد تاکید قرار گرفت ، عده ای از متفکرین که منتقد انحصار روش شناخت در این [...]