در حال نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

تاکنون گزارشاتی که استفاده از نانوکپسول های پلی سیانواکریلیت و پلی کاپرولاکتون[1] برای استفاده ی چشمی را ثبت کرده اند دو دهه ی پیش به چاپ رسیده اند و چندین مقاله و کتاب نیز مزایای استفاده از فرم های تجویز دوز با اندازه ی نانو برای اهداف پزشکی و تصویربرداری را تایید کرده اند. همچنین، [...]